AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

URZĄD GMINY

Herb miejscowości Stare BabiceStare Babice ul. Rynek 32
05 - 082 Stare Babice

woj. mazowieckie
powiat warszawski zachodni

nr telefonu:    22-722-95-81
nr faxu:           22-722-90-21
             e-mail:       gmina@stare-babice.waw.pl
NIP                118 202 55 48

URZĄD JEST CZYNNY
poniedziałek - 8.00-17.00; wtorek-czwartek - 8.00-16.00; piątek 8.00-15.00


GMINA STARE BABICE

Utworzona w 1973 r. Gmina Stare Babice
jest jedną z wielu gmin województwa mazowieckiego
- położoną po zachodniej stronie Warszawy,
w bezpośredniej strefie wpływów stolicy,
w odległości 13 km od Centrum.

Na początku obejmowała ona 33 wsie,
a jej łączny obszar wynosił 127 km2.
W 1995 roku z Gminy Stare Babice wydzielono
Gminę Izabelin. Przed podziałem Gmina liczyła
17,5 tys. mieszkańców. Obecnie rozciąga się
na obszarze ok. 63,49 km2 i obejmuje 23 wsie.
tj. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów,
Latchorzew, Stare Babice, Babice Nowe, Kwirynów, Janów,
Klaudyn, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela,
Lipków, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Koczargi Bugaj, Wojcieszyn, Wierzbin, Zalesie,
Topolin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Mariew, Buda.
gmina Stare Babice
Ludność Gminy w 2000 roku wynosiła 12 010 osób
(stan na 31.12.2000.), a na dzień 31 marca 2006 roku
- 13 846 osób
i w dalszym ciągu ma tendencję wzrostową
wskutek napływu nowych mieszkańców.
Zdecydowaną większość (ok. 60% mieszkańców)
stanowią ludzie w wieku produkcyjnym.

Gmina Stare Babice leży w zasięgu Kotliny Warszawskiej
i Równiny Błońskiej należących do Niziny
Środkowomazowieckiej, w pasie Nizin Środkowopolskich
i znajduję się w bezpośrednim zasięgu
zlewni Wisły (dorzecze Wisły).
Dwa największe cieki wodne to rzeka Struga
i jej dopływ Lipkowska Woda. Struga wpada do rzeki Łasicy
(ciek III rzędu sieci rzecznej), który doprowadza wody
do rzeki Bzury i dalej do Wisły. Rolę cieków spełniają
także starorzecza oraz rowy melioracyjne.

Herb, którego Gmina używa na podstawie
UCHWAŁY NR XXI/197/12 RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia insygniów Gminy Stare Babice

wywodzi się z
herbu Dołęgów
.

wcześniejszy herb  ustanowiony był Uchwałą Rady Gminy
z 1998 roku (uchwała nr XXIX/250/98)

 

Herb Gminy Stare Babice od 30 października 2012 roku


RADA GMINY

2014 - 2018

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym wybieranym co pięć lat

w wyborach powszechnych przez wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy.

Ostatnie wybory samorządowe zostały przeprowadzone 21 października 2018 roku.

Zadaniem Rady Gminy jest sprawowanie władzy

poprzez podejmowanie uchwał realizowanych przez Wójta.

rogatka Gminy

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY:

Przewodniczący Rady Gminy

HENRYK KUNCEWICZ
(KOCZARGI STARE)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

EWA KAWCZYŃSKA
(BLIZNE JASIŃSKIEGO)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

REMIGIUSZ FIJOŁEK
(BORZĘCIN DUŻY)

Członkowie Rady Gminy:

JADWIGA WASIAK
(WOJCIESZYN)
PAWEŁ KARCZMAREK
(LIPKÓW)
JERZY PIĘTOCHA
(LATCHORZEW)
RADOSŁAW KARPIŃSKI
(BABICE NOWE, ZIELONKI PARCELA)
LUCYNA SKRZECZKOWSKA
(STARE BABICE - CZĘŚĆ)
KAZIMIERZ LADE
(ZIELONKI WIEŚ, KOCZARGI NOWE)
MICHAŁ STARNOWSKI
(STARE BABICE - CZĘŚĆ)
DOROTA ZWOLIŃSKA
(WIERZBIN, ZALESIE, STANISŁAWÓW, MARIEW I BUDA)
DARIUSZ SOBCZAK
(KWIRYNÓW, JANÓW)
LESZEK POBORCZYK
(BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO, LUBICZÓW)
MARTA PAMIĘTA
(KLAUDYN)
KRZYSZTOF SZUBA
(BORZĘCIN MAŁY, TOPOLIN)


 

SESJA RADY GMINY

 

LIPIEC 2008


Radni Gminni kadencji 2014 - 2018 Radni Gminni kadencji 2010 - 2014 Radni Gminni kadencji 2006 - 2010
Radni Gminni kadencji 2002 - 2006 Starosta i Jego Zastępca kadencji 2006 - 2010 Radni Powiatowi kadencji 2006 - 2010

Sprawozdanie z działalności Radnych Starych Babic za I połowę 2007 roku


WÓJT GMINY

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz uchwały rady gminy
i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu,
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego
w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Budynek Urzędu Gminy


WÓJT GMINY STARE BABICE

SŁAWOMIR SUMKA

Z-CA WÓJTA GMINY STARE BABICE

TOMASZ SZUBA


Sekretariat ---------- 722-94-51
722-92-49
Kancelaria ---------- 722-95-81
Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio 722-95-81
722-92-49
Skarbnik Gminy Irena Sotomska 722-90-07
Zespół Obsługi Finansowej Oświaty --------- 722-90-78
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Alicja Napurka 722-90-11
Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach
Dyr. Dorota Smolińska 722-91-29
I Gminne Gimnazjum
w Koczargach Starych
Dyr. Piotr Szczepkowski 722-90-29
Przedszkole
w Starych Babicach
Dyr. Bożenna Pyć 722-91-30
Przedszkole
w
Bliznem Jasińskiego
Dyr. Małgorzata Siekierska 721-15-69
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym
Dyr. Beata Błaszczak 722-05-24
Biblioteka
w Starych Babicach
Dyr. Maciej Tuzimski 722-92-77
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji Stare Babice
(zs. w Zielonkach)
Dyrektor - Jarosław Płóciennik tel. 722-91-21

REFERATY URZĘDU GMINY

Referat Planowania Przestrzennego Kier. Kazimierz Steć 722-90-04
Referat Finansowo - Księgowy Kier. Lidia Engler 721-90-07
Referat Podatków
i Ewidencji Działalności Gospodarczej
p.o. kier. Barbara Komór 722-91-99
Referat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Kier. Agnieszka Senterkiewicz 722-91-39
Urząd Stanu Cywilnego Kier. Mariola Grzywińska 730-80-96
Referat Ewidencji ludności Kier. Jadwiga Sotomska 722-90-36
Referat Inwestycji  Kier. Paweł Błażejewski 722-95-36
Referat Zamówień Publicznych  Kier. Iwona Mika 730-80-37
Referat Rozwoju
i Promocji Gminy
Kier. Malwina Fabianowicz 752-87-51
Referat Ochrony Środowiska Kier. Piotr Czajkowski 722-90-06
Referat Gospodarki Komunalnej Kier. Marcin Klimek 722-95-35
Referat Organizacyjny i Kadr Kier. Elżbieta Cieniak 722-95-81
Biuro Rady Gminy Kier. Anna Błażejewska 730-80-28

SAMODZIELNE STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY

Radcy prawni Krzysztof Bugla
Agata Kowalska-Zawadzka
722-92-49
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego,
spraw obronnych i obrony cywilnej
Roman Balcerowiak 752-87-52
Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej
Paweł Janiszewski 722-95-35
Informatyk -------------------------- 722-92-49
Asystent ds. samorządowych Mieczysława Majchrzak 730-80-14
Audytor wewnętrzny Teresa Pietrzak 722-94-51

SOŁTYS

2016 - 2019

SOŁECTWO NAZWISKO I IMIĘ DANE KONTAKTOWE
Babice Nowe
SZELENBAUM Marzena
605 046 126
Blizne Jasińskiego
KAWCZYŃSKA Ewa
22 722 06 43
505 348 007
Blizne Łaszczyńskiego
WĄSIKOWSKI Krzysztof
22 722 00 90
723 967 060
Borzęcin Duży
WIŚNIEWSKI Wojciech
22 752 05 71
535 969 366
Borzęcin Mały
JANASZ Jadwiga
606 465 627
Janów
SULWIŃSKA Stanisława
22 722 90 80
605 665 536
Klaudyn
JADCZAK Aleksander
22 722 79 43
721 539 607
Koczargi Nowe
SKONECZNY Mirosław
22 722 91 79
Koczargi Nowe –Bugaj
LADE Kazimierz
503 565 904
Koczargi Stare
ŻÓŁTOWSKI Józef
22 722 95 44
Kwirynów
SOBCZAK Dariusz
601 852 783
Latchorzew
KLIMEK Sylwester
513 055 060
Lipków
KARCZMAREK Paweł
pawel.karczmarek@op.pl
660 410 259
Lubiczów
DAWIDOWSKI Jacek
695 391 313
Mariew
ZWOLIŃSKA Dorota
695 603 643
Stanisławów
ŚWIĄTEK Urszula
22 752 09 16
Stare Babice
SKRZECZKOWSKA Lucyna
608 472 693
Topolin
SZYMAŃSKA Dorota
22 752 00 94
Wierzbin
ŚWIĄTKOWSKI Dariusz
510 718 972
Wojcieszyn
WASIAK Jadwiga
505 641 791
Zalesie
WITT Elżbieta
516 123 578
Zielonki Parcela
LESISZ Tomasz
887 365 668
Zielonki Wieś
DRZEWIŃSKI Józef
662 820 562

Sołtysi kadencji 2012 - 20015

Sołtysi kadencji 2008 - 20011

Sołtysi kadencji 2004 - 2007

Wybory Sołtysa w Starych Babicach - 2011

STATUT SOŁECTWA Stare Babice w wersji pdf ... TUTAJ

Wybory Sołtysa w Starych Babicach - 2010

Wybory Sołtysa w Starych Babicach - 2007


EKO-BABICE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE sp. z o o

www.eko-babice.pl


BABINICZ

"BABINICZ" - to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babice.

 

Wręczana jest osobie, która ... WIĘCEJ


GAZETA BABICKA

"GAZETA BABICKA" - miesięcznik gminny ukazujący się z przerwami od 1990 roku.

 

WIĘCEJ NA JEJ TEMAT PRZECZYTASZ TUTAJ


FESTYNY GMINNE

"FESTYNY GMINNE" - odbywają się zawsze 15 sierpnia.

Obecnie w Zielonkach przy ul. Południowej

na tzw. polanie dwóch stawów

ZOBACZ WIĘCEJ

FESTYN 2006

FESTYN 2007


FESTYN 2008

FESTYN 2010


FESTYN 2012

FESTYN 2013

I BABICE.WAW.PL


statystyka


ostatnia aktualizacja przez "ADMIN": 06.01.2018.